Integritetspolicy

Senast uppdaterad 12 februari 2024

Denna integritetspolicy för Vyocure AB (”vi,” ”oss,” eller ”vår”), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela (”behandla”) din information när du använder våra tjänster (”tjänster”), såsom när du:

Besöker vår webbplats på vyocure.com eller någon av våra webbplatser som länkar till denna integritetspolicy Engagerar dig med oss på andra sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang Har du frågor eller funderingar? Genom att läsa denna integritetspolicy kommer du att få förståelse för dina integritetsrättigheter och valmöjligheter. Om du inte godkänner våra policys och praxis, vänligen använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på info@vyocure.com.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA PUNKTER

Denna sammanfattning ger huvudpunkter från vår integritetspolicy, men du kan få mer detaljer om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje huvudpunkt eller använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta den avsnitt du söker.

Vilken personlig information behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar på våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med oss och tjänsterna, de val du gör samt de produkter och funktioner du använder. Läs mer om den personliga information du lämnar till oss.

Behandlar vi någon känslig personlig information? Vi behandlar ingen känslig personlig information.

Får vi information från tredje parter? Vi får ingen information från tredje parter.

Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri samt för att följa lagar. Vi kan även behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har en giltig laglig grund för att göra det. Läs mer om hur vi behandlar din information.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personlig information? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Läs mer om när och med vem vi delar din personliga information.

Hur skyddar vi din information? Vi har organisatoriska och tekniska processer och procedurer på plats för att skydda din personliga information. Dock kan ingen elektronisk överföring över internet eller informationssystem garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna kringgå vår säkerhet och otillbörligen samla in, få åtkomst till, stjäla eller modifiera din information. Läs mer om hur vi skyddar din information.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du är geografiskt kan tillämplig integritetslagstiftning innebära att du har vissa rättigheter avseende din personliga information. Läs mer om dina integritetsrättigheter.

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att skicka in en begäran om tillgång till uppgifter om registrerad eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och handla på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vill du lära dig mer om vad vi gör med den information vi samlar in? Granska hela integritetspolicyn.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information du lämnar till oss

Sammanfattning: Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig för tjänsterna, visar intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, deltar i aktiviteter på tjänsterna eller kontaktar oss på annat sätt.

Personlig information lämnad av dig. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget av dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör samt de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan inkludera följande:

  • namn
  • telefonnummer
  • e-postadresser
  • postadresser
  • kontaktpreferenser
  • debit-/kreditkortsnummer
  • faktureringsadresser

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, komplett och korrekt, och du måste meddela oss om några förändringar av sådan personlig information.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Sammanfattning: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri samt för att följa lag. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar din personliga information av olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

För att underlätta skapande av konto och autentisering samt på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto samt hålla ditt konto i fungerande skick. För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt att rädda eller skydda en individs vitala intresse, såsom att förebygga skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Sammanfattning: Vi behandlar endast din personliga information när vi anser att det är nödvändigt och när vi har en giltig laglig grund enligt tillämplig lag, till exempel med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och brittiska GDPR kräver att vi förklarar de giltiga lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla din personliga information. Därför kan vi förlita oss på följande lagliga grunder för att behandla din personliga information:

Samtycke. Vi kan behandla din information om du har gett oss tillstånd (det vill säga samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Läs mer om att dra tillbaka ditt samtycke. Rättsliga förpliktelser. Vi kan behandla din information när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, såsom att samarbeta med en brottsbekämpande myndighet eller reglerande organ, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna ut din information som bevis i rättsliga tvister som vi är involverade i. Vitala intressen. Vi kan behandla din information när vi anser att det är nödvändigt att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en tredje part, såsom situationer som innebär potentiella hot mot säkerheten för någon person.

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Sammanfattning: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i denna sektion och/eller med följande tredje parter.

Vi kan behöva dela din personliga information i följande situationer:

  • Affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
  • Affiliates: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, och i så fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag följer denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNOLOGI?

Sammanfattning: Vi kan använda cookies och andra spårningsteknologier för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som web beacons och pixels) för att få åtkomst till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådana teknologier och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookie Notice.

6. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Sammanfattning: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena som anges i denna integritetspolicy, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller är tillåten enligt lag (till exempel skatte-, redovisnings- eller andra lagkrav). Inget ändamål i denna avisering kommer att kräva att vi behåller din personliga information under en längre tid än den period då användare har ett konto hos oss.

När vi inte längre har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information. Om detta inte är möjligt (till exempel om din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv) kommer vi säkert att lagra din personliga information och isolera den från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Sammanfattning: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom en struktur av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avsedda att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över internet eller teknik för informationslagring garanteras vara 100% säker. Därför kan vi inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna kringgå vår säkerhet och otillbörligen samla in, få åtkomst till, stjäla eller modifiera din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföringen av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast använda tjänsterna inom en säker miljö.

8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

Sammanfattning: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi söker inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till den minderåriga beroendes användning av tjänsterna. Om vi får kännedom om att personlig information från användare under 18 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt ta bort sådana data från våra register. Om du blir medveten om några data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@vyocure.com.

9. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Sammanfattningsvis: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), Storbritannien (UK) och Schweiz, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EEA, UK och Schweiz) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst och erhålla en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) att begränsa behandlingen av din personliga information; (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet; och (v) att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med de kontaktuppgifter som finns i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DENNA AVIS?” nedan.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du befinner dig i EEA eller UK och tror att vi behandlar din personliga information olagligt har du också rätt att klaga till din medlemsstats dataskyddsmyndighet eller brittiska dataskyddsmyndighet.

Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta Federal Data Protection and Information Commissioner.

Återkallande av ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss med de kontaktuppgifter som finns i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DENNA AVIS?” nedan eller uppdatera dina preferenser.

Observera dock att detta inte påverkar lagligheten i behandlingen innan dess återkallelse eller behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förebygga bedrägeri, lösa problem, hjälpa till med eventuella undersökningar, upprätthålla våra legala villkor och/eller följa tillämpliga lagliga krav.

Cookies och liknande teknologier: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan det påverka vissa funktioner eller tjänster på våra tjänster.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka e-post till oss på info@vyocure.com.

10. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en funktion eller inställning för Do-Not-Track (”DNT”) som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina online-browsingaktiviteter övervakade och insamlade. För närvarande har ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om den praxisen i en reviderad version av denna integritetspolicy.

11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Sammanfattning: Ja, vi kommer att uppdatera denna avisering vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera denna integritetsavisering från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att markeras med ett uppdaterat ”Reviderad” datum, och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetsavisering kan vi meddela dig antingen genom att tydligt publicera en notis om sådana ändringar eller genom att direkt skicka dig en avisering. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna integritetsavisering för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på info@vyocure.com eller kontakta oss per post på:

Vyocure AB
Linjegatan 3D, 302 50 Halmstad, Sverige

13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Du har rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen kontakta oss.

Call Us

+46 104 407 177

Get in touch

Do Not Hesitate To Contact Us

Do not hesitate to contact us if you have any questions or concerns. Your trust and your health are important to us - call us today for personal service and support.