Vyocure Hållbarhetspolicy

I en dynamisk och ständigt föränderlig värld är det av yttersta vikt för oss att aktivt delta och bidra till att skapa en positiv inverkan. Vi ägnar oss långsiktigt åt att hantera frågor inom vår verksamhet, med fokus på att minska klimatpåverkan och förbättra hållbarheten, både när det gäller miljö och arbetsklimat.

Vi strävar efter samverkan, transparens och öppenhet genom hela värdekedjan. Vi skall som minst följa lagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet.

Miljöpolicy

 • Vi strävar mot en fossilfri läkemedelsbransch,
 • Delta i övergången till en cirkulär ekonomi.
 • Klimateffektiva transporter och samarbete med hållbara leverantörer.
 • Vi skall sörja för att medarbetare löpande utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor i nödvändig omfattning.
 • Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt, genom att följa lagar och förordningar.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö på vår arbetsplats och det innebär:
 • Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
 • Att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.
 • Att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare.
 • Att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga.
 • Att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö..

Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och säkerhet.